Algemene voorwaarden Vpara
Vpara is een handelsnaam van V.O.F. VPARA welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78004845. Vpara verzamelt gegevens van Bol.com en verwerkt deze op de website. Deze gegevens zijn vrije beschikbare informatie op bol.com. Vpara respecteert de grenzen en kaders die zijn gesteld door Bol.com. De service wordt aangeboden in de vorm van een kosteloze versie en abonnement. Beide vormen kunnen afgenomen worden door particulieren en/of bedrijven. Tenslotte zijn de algemene voorwaarden geldend voor elke licentienemer die gebruik maakt van de website www.Vpara.nl.
Artikel 1 – Toepasselijkheid algemeen voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vpara.
 • Het is Vpara te allen tijde toegestaan deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien er sprake is van een wijziging wordt dit schriftelijk (e-mail) bekendgemaakt aan de licentienemers. De gewijzigde algemene voorwaarden treden per genoemde datum of minimaal zeven dagen na bekendmaking van de wijziging in werking.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk (e-mail) zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de licentienemers of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Op verzoek worden de voorwaarden kosteloos toegezonden naar de licentienemer. De voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.Vpara.nl/algemene-voorwaarden
 • Artikel 2 – Gebruiksrecht van Vpara
 • Vpara verleent aan zijn licentienemers een (niet-exclusief) gebruiksrecht met betrekking tot het systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Het gebruik van Vpara is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om het account te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. De licentienemer mag alleen Vpara gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
 • De licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Vpara
 • Artikel 3 – Gebruikersaccount
 • De licentienemer mag zich niet voordoen als iemand anders. De licentienemer geeft bij het aanmaken van een account alléén zijn eigen persoonsgegevens op.
 • Indien de gegevens van de licentienemer tussentijds wijzigen, dient dit zo spoedig mogelijk vermeld te worden bij Vpara.
 • Het volgende mag niet op de website worden verspreid;
  1. Pornografische filmpjes, teksten of afbeeldingen die beledigend / racistisch / discriminerend / haatzaaiend zijn, reclame (spam) foute of misleidende informatie en virussen.
  2. Virussen of andere programma’s verspreiden die schade toe kunnen brengen aan de gebruikers en/of de website zelf.
 • Vpara behoudt het recht om bij overtreding van de regels van de licentienemer de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Vpara tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Artikel 4 – Prijzen & betaling
 • Alle prijzen die Vpara hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Vpara hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vpara te allen tijde wijzigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement bij Vpara wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en voor ten minste één maand. Dit wordt stilzwijgend verlengd totdat een van de partijen de overeenkomst kosteloos wilt beëindigen.
 • Bij het afsluiten van het eerste abonnement bij Vpara wordt er €1,00 in rekening gebracht voor de eerste 14 dagen, daarna wordt het vaste bedrag gehanteerd.
 • De abonnementsgelden worden maandelijks automatisch afgeschreven op dezelfde dag als waarop de licentienemer het abonnement heeft afgesloten, te beginnen in de eerstvolgende maand na afsluiting van het abonnement.
 • Wanneer Vpara geen automatische incasso kan doen, mag Vpara zijn verplichtingen opschorten totdat de licentienemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Vpara is in een dergelijk geval niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten of andere opgelopen schade.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de licentienemer, zijn de vorderingen van Vpara op de licentienemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de licentienemer zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vpara, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vpara te betalen.
 • De licentienemer is bij een achterstallige betaling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Vpara is dan gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de licentienemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de licentienemer in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vpara.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 • Indien er zich problemen voordoen met de betaling door de licentienemer en/of vragen heeft over de betaling, dient de licentienemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Vpara. Per situatie zal er samen met de licentienemer door Vpara gezocht worden naar een bijpassende oplossing.
 • Vpara heeft het recht om de prijzen maandelijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vpara prijsaanpassingen meedelen aan de licentienemer.
 • De licentienemer heeft het recht om de overeenkomst met Vpara op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Eventuele betaalde abonnementsgelden worden niet teruggestort.
 • Bij opzegging door een van de partijen zal de verplichting tot het voldoen van openstaande betalingen niet vervallen.
 • Artikel 5 – Rechten & plichten
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vpara enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen
 • Vpara gaat voor het uiterste om de aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert dit niet.
 • Vpara gaat voor het uiterste om dagelijks back-ups te maken van gegevens en de data van de licentienemers, maar garandeert dit niet.
 • Vpara is niet betrokken bij de inhoud van de data van de licentienemers. Vpara is dan ook niet verantwoordelijk voor de analyse of de interpretatie van de data door de licentienemers.
 • Vpara behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de website. Deze wijzigingen zullen vooraf gecommuniceerd worden naar de licentienemers, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 • Vpara kan de website uitbreiden en mogelijk nieuwe functionaliteiten aanbieden. Als de functionaliteiten aangeboden aan nieuwe licentienemers tegen betaling, dan dit niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien de licentienemer hier gebruik van wenst te maken, kunnen ze contact opnemen met Vpara.
 • Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 • Vpara is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die wordt geleden door het gebruiken van de website.
 • Indien er (foutieve) data wordt gegeven is Vpara niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die door de licentienemer geleden wordt.
 • Vpara is niet verantwoordelijk voor fouten en/of regelmatigheden in de functionaliteit van de website.
 • Vpara is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit fouten van derden en / of overmacht.
 • De licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiligingsprogramma’s op zijn eigen computer. Vpara neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Vpara geeft adviezen aan de licentienemer. De licentienemer beslist zelf op eigen verantwoordelijkheid of hij/zij het advies opvolgt. Het vervolgrisico is voor de licentienemer en Vpara is niet gehouden aan enige vorm van aansprakelijkheid.
 • Alle aanspraken van de licentienemers wegens tekortschieten van Vpara vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn bij Vpara. Alle schriftelijke aanspraken tegen Vpara dienen steeds schriftelijk gemeld te worden uiterlijk binnen één jaar waarop de licentienemer zijn/haar bekend was met de feiten waarop hij/zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Vpara eindigt in elk geval na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de partijen.
 • Artikel 7 – Privacy Policy

  Alle door Vpara verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitgebreidere privacyverklaring is te vinden op de website www.Vpara.nl/privacy. Door licentienemer wordt bij het aangaan van de overeenkomst ingestemd met het verwerken van zijn persoonsgegevens door Vpara.

  Artikel 8 – Overmacht
 • Vpara is niet aansprakelijk wanneer een overmacht-situatie zich voordoet en op grond van de overeenkomst de verplichtingen niet kan nakomen.
 • Onder overmachtsituaties wordt verstaan:
  1. storing van internet
  2. elektriciteitsstoringen
  3. gebrekkigheid van apparatuur of materialen
  4. overheidsmatregelen
 • Indien een overmacht-situatie langer duurt dan 1 maand, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Er wordt in dit geval dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.
 • Artikel 9 – Intellectueel eigendom
 • Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Vpara alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc.
 • De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Vpara worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 • Licentienemer verplicht zich tot geheimhouding van de door Vpara aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Licentienemer verplicht zichzelf en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
 • Artikel 10 – Geheimhouding

  Vpara verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie van de licentienemer geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie waarvan de licentienemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is en/of waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie voortvloeit. De persoonsgegevens worden alleen vrij gegeven als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  Artikel 11 – Geschillen
 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 • Tenzij de wet anders voorschrijft is de Nederlandse rechter in Oost-Brabant bevoegd om kennis te nemen in eventuele geschillen tussen de partijen.
 • Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst
 • Vpara voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Vpara heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk (e-mail) akkoord.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer dat Vpara tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de licentienemer er niet voor heeft gezorgd dat Vpara tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de licentienemer.
 • Artikel 13 – Informatieverstrekking door de licentienemer
 • De licentienemer stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Vpara.
 • De licentienemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien er voor zover de licentienemer dit verzoekt, retourneert Vpara de betreffende bescheiden.
 • Artikel 14 – Duur van de overeenkomst
  De overeenkomst tussen Vpara en de licentienemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (e-mail) anders zijn overeengekomen.